A-kiltatoiminnan arvoja ovat päihteettömyys, kokemuksellisuus, toiminnallisuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja yhteistoiminta.

 

Päihteettömyys

 • Kaikki A-kiltatoiminta on päihteetöntä.
 • Pyrkimyksenä on oman elämänlaadun parantaminen ja tavoitteena on päihdeongelmista vapaa elämäntapa.
 • Jokaisella ihmisellä on oikeus vapaaehtoisesti määritellä omat tavoitteensa suhteessa päihteiden käyttöön.
 • Päihteettömyyttä tuetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Kokemuksellisuus

 • A-kiltatoiminnassa omat kokemukset ovat merkittäviä ja niiden jakamiseen tulee taata luottamuksellinen ilmapiiri.
 • A-kiltatoiminnassa on mahdollisuus kohdata muita ihmisiä, joilla on samankaltaisia omakohtaisia kokemuksia sekä hallitsemattomattomasta päihteiden käytöstä että siitä toipumisessa.
 • Vertaistuki on ensisijaisesti arkielämän tasolla tapahtuvaa kokemusten vaihtoa, ymmärrystä ja rohkaisemista.
 • Osallistumisen kokemuksia ja päihteettömän toiminnan vaikutusta arkielämän tukena tulee koota, tutkia ja tuoda esille vaikuttavan päihdehuollon kuvaajana.

Toiminnallisuus

 • A-kiltatoiminnan tarkoituksena on tuoda päihteettömään päivään toimintaa.
 • A-kiltatoiminnassa päätetään itsenäisesti, tarpeiden ja voimavarojen mukaan, mitkä ovat kulloinkin tarkoituksenmukaiset toiminnat muodot.
 • A-kiltatoiminta tarjoaa osallistujille edellytyksiä heidän tarpeitaan vastaavaan toimintaan.
 • Toimintamuotojen monipuolisuutta tulee arvostaa ja malleja kierrättää.

Vapaaehtoisuus

 • A-kiltatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja vapaaehtoistoimijat ovat sen merkittävin voimavara.
 • Jokainen on omasta halustaan toiminnassa mukana ja toiminta vastaa syntyneeseen tarpeeseen.
 • Palkatun henkilöstön tehtävänä on luoda ja ylläpitää vapaaehtoistoiminnan puitteita.
 • Toiminnan ja toimijoiden päämäärän tulee olla osallistumisen ja omaehtoisuuden tukeminen.
 • Osallistuja tekee omiin tarpeisiinsa liittyviä yksilöllisiä valintoja toimintaan osallistumisesta.

Yhteisöllisyys

 • A-kiltatoiminnassa muodostuu arkielämän sosiaalinen yhteisö, jonka perusominaisuuksia ovat yhteenkuuluvuus, turvallisuus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus.
 • A-kiltatoiminta mahdollistaa sekä yksilö- että ryhmätasolla vuorovaikutustilanteita, joissa yksilön valintoja ja arvoja kunnioitetaan, elleivät ne ole ristiriidassa A-kiltatoiminnan arvojen kanssa.
 • A-kiltatoiminnassa muodostuu A-kiltojen keskinäisiä ja toisiaan tukevia ja kannustavia verkostoja sekä aluetasolla että valtakunnallisesti (A-Kiltojen Liitto).

Yhteistoiminta

 • A-kiltatoiminnassa A-killat ja A-Kiltojen Liitto ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka toimivat yhteistyössä muiden päihdetyötä tekevien tahojen kanssa.
 • A-kiltatoiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.
 • A-Kiltojen Liitto ja A-killat toimivat yhteistoiminnassa muiden päihdetyötä tekevien tahojen kanssa.

 

Helsingin A-kilta ry:n säännöt.